Rekrutacja

Akademia NBP zaprasza na studia MBA z bankowości i systemu finansowego

„Tematyka wykładów skoncentruje się na funkcjonowaniu systemów finansowych oraz roli banków komercyjnych i bankowości centralnej w tych systemach. Przeanalizowane zostaną instrumenty finansowe z uwzględnieniem rachunkowości bankowej oraz statystyki i sprawozdawczości, a także polityka pieniężna i obieg pieniądza w gospodarce” – prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

Studia Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie MBA z bankowości i systemu finansowego – ogłoszenie rekrutacyjne:

W ramach Akademii NBP i Akademii Kopernikańskiej Narodowy Bank Polski oraz Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w rocznych studiach podyplomowych MBA (Master of Business Administration) „Bankowość i system finansowy”. Zajęcia będą prowadzone przez czołowych ekonomistów z polskiego i zagranicznych banków centralnych.

Studia są skierowane do kadry zarządzającej chcącej poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, bankowości centralnej oraz praktycznych aspektów funkcjonowania systemu finansowego w Polsce i na świecie.

Wymagania wobec kandydatów:

– ukończone studia wyższe (dyplom licencjata lub magistra) lub ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,

– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodny udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Dodatkowym atutem (potwierdzonym informacją w Liście motywacyjnym) będzie:

– znajomość zadań i obszarów działalności banków centralnych,

– 3-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane menedżerskie) lub prowadzenie działalności gospodarczej,

– dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, w tym staże i praktyki odpowiadające tematyce studiów.

Zajęcia będą realizowane od czerwca 2023 r. do marca 2024 r. w formie spotkań stacjonarnych w Warszawie w Centrali NBP oraz w siedzibie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie i będą prowadzone w języku polskim, jak również w języku angielskim.

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie do dnia 26 maja 2023 r. na adres: akademia@nbp.pl następujących dokumentów w języku polskim, zabezpieczonych hasłem dostępu przekazanym odrębnie – telefonicznie lub mailowo:

– skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (plik – pdf),

– wypełniony i podpisany Formularz Kandydata (plik – word),

– List motywacyjny (plik – pdf),

opcjonalnie

– skan certyfikatu potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.

Udział w zajęciach jest odpłatny i wynosi 10 000 zł brutto.

Kandydaci zakwalifikowani do odbycia studiów są o tym fakcie powiadamiani pocztą elektroniczną w terminie najpóźniej do 31 maja 2023 r.

Warunki uczestnictwa:

– przejście pozytywnej weryfikacji podczas naboru do udziału, wedle kryteriów wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym,

– zawarcie umowy uczestnictwa w studiach MBA.

*NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym zalecenia i wytyczne Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie Harmonogramu zajęć.

NBP ma prawo do nieprzeprowadzenia studiów w razie niezakwalifikowania do udziału wymaganej liczby Uczestników na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć.