Alokacja aktywów, efektywność inwestycyjna, system finansowy – ważne tematy w ciekawej odsłonie

W weekend 7-8 października br. odbyły się kolejne zajęcia na studiach MBA organizowanych przez Akademię NBP, Szkołę Główną Mikołaja Kopernika oraz Akademię Kopernikańską.

W trakcie pierwszego październikowego zjazdu tematami poruszanymi podczas zajęć były:
– „Strategiczna alokacja aktywów” oraz „Ocena efektywności inwestycyjnej” – wykłady poprowadził dr Juliusz Jabłecki;
– Globalny system finansowy oraz System finansów publicznych w gospodarce – wykłady poprowadził prof. Konrad Raczkowski;
– Ryzyko finansowe i ryzyko systemowe – wykłady poprowadził dr hab. Paweł Smaga, prof. SGH.

Kolejne zajęcia zostały zaplanowane na weekend 21-22 października.

Sylwetki wykładowców

Juliusz Jabłecki – Doktor habilitowany, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Narodowym Banku Polskim. Adiunkt w Zakładzie Finansów Ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu publikacji na temat finansów w krajowych i zagranicznych czasopismach branżowych i naukowych.

Konrad Raczkowski – Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, prorektor UKSW oraz dyrektor Centrum Gospodarki Światowej. W latach 2012-2021 był dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownikiem katedry Zarządzania w Gospodarce. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Sprawował funkcje nadzorcze i zarządcze w spółkach krajowych i międzynarodowych. W latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Były wiceminister finansów. Laureat wielu nagród.

Paweł Smaga – doradca ekonomiczny w Departamencie Stabilności Finansowej w Narodowym Banku Polskim. Doktor habilitowany i profesor uczelni w Katedrze Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje: bankowość, stabilność finansową, ryzyko systemowe oraz regulacje sektora bankowego w UE. Współautor i recenzent wielu artykułów w wysoko punktowanych periodykach. Jego prace naukowe uzyskały nagrody Prezesa Zarządu BFG, Prezesa NBP, Rzecznika Finansowego oraz JM Rektora SGH. W 2022 r. został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.