Rekrutacja

Kurs inauguracyjny Akademii NBP „Finanse i polityka pieniężna”

Kurs skierowany jest do profesjonalistów i kadry zarządzającej z sektora rynku usług finansowych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu ekonomii, polityki monetarnej, bankowości centralnej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodny udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 5 października 2022 r. na adres akademia@nbp.pl następujących dokumentów w języku polskim:

oraz opcjonalnie:

 • listu motywacyjnego,
 • skanu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.


Udział w kursie jest realizowany na podstawie umowy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP). Jest odpłatny i wynosi 3 500 zł brutto.

Kurs trwa 28 godzin. Wykłady odbędą się w formie spotkań stacjonarnych w Warszawie w Centrali NBP oraz w siedzibie KSAP. Prowadzone będą w języku polskim i języku angielskim. Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie kursu.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w terminie do 7 października 2022 r.


Kryteria oceny kandydatów:

 •  Formalne:
  • terminowe, kompletne oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym złożenie dokumentów.
 • Kompetencyjne:
  • zgodność profilu naukowego/zawodowego z tematyką kursu,
  • motywacja kandydata do udziału w kursie (ocena na podstawie dostarczonego listu motywacyjnego).

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zadań i obszarów działalności banków centralnych,
 • znajomość instrumentów polityki pieniężnej (stopy procentowe, operacje otwartego rynku, system rezerwy obowiązkowej, operacje depozytowo-kredytowe),
 • wiedza z zakresu rynków finansowych i nadzoru finansowego.

* NBP ma prawo do nieprzeprowadzenia kursu w razie niezakwalifikowania do udziału w kursie wymaganej liczby uczestników na co najmniej 7 dni przed terminem kursu.